MISSIE & VISIE

Missie

Climpex is een charitatief opererend en sociaalmaatschappelijk betrokken instelling. Hiermee biedt Climpex inkomsten uit kledinginzameling t.b.v. goede doelen stichtingen en een werk- en (door)ontwikkelomgeving voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee draagt Climpex bij in maatschappelijke en lokale (overheid) behoeften. Tevens draagt en voert Climpex de verantwoordelijkheid uit, met haar operaties en bedrijfsvoering, ten behoeve van een schoner milieu voor allen. De identiteit van Climpex, voor huidige en toekomstige Stakeholders, kenmerkt zich in een  transparante en volstrekt integere samenwerking.

Visie
In het belang van alle stakeholders heeft Climpex ambitieuze toekomstdoelstellingen geformuleerd.Climpex blijft zich inzetten voor stichtingen en goede doelen als onafhankelijke partij. Belangrijke pijler hierin is de sociaal maatschappelijke inzet, betrokkenheid en verantwoordelijkheid die Climpex wil uitdragen. Climpex doet hiermee een beroep op gemeenten en (afvalinzamelaars) die de kledinginzameling, i.s.m. Climpex, willen laten verzorgen en hiermee deze doelstellingen willen steunen.

Vanuit het LAP (Landelijk Afval Plan opgesteld door de Rijksoverheid) en de Greendeal (plan van aanpak) welke hieruit is voortgevloeid, wil Climpex nog meer inzet in de circulaire gedachte en aanpak.

Strategische punten en middellange doelstellingen;
– Het doorbreken van de hegemonie van de 2 grootste inzamelbedrijven van Nederland.

Dit door;
▷ De profilering van de naam en de USP’s van Climpex door maatwerk en juist geen schaalgrootte.
▷ Het, uitgaande van de eigen USP’s, doorbreken van de traditionele gedachte “de grootste inzamelaars zijn de beste en het vertrouwdst “.
▷ Het aangaan van samenwerkingsvormen met deze zelfde inzamelaars, als logistieke partner
▷ Het (projectmatig) samenwerken met inzamelpartners, ter verbetering van het imago in “inzamelland “, en t.b.v. elkaars goede doelen

– Uitbreiden van regionale samenwerkingen, met wat Climpex reeds aanbied in de samenwerking met afvalinzamelaars en gemeenten.
– Blijven inzetten t.b.v. gemeentelijke (afval)inzamelaars, t.b.v. logistiek -inzameling en verwerking van textiele.
– Blijven steunen van goede doelen stichtingen, als onafhankelijk samenwerkende partij, d.m.v. huis aan huis inzameling
– T.b.v. milieuvriendelijker transporteren, de vervanging van het complete wagenpark naar naar Euro 5.  (inmiddels uitgevoerd)
– Ondersteuning van (lokale ) stichtingen /goede doelen

– Operationeel stimuleren van de circulaire en lokale economie en hiermee een excellente propositie kunnen bieden aan overheid/ gemeentelijke instanties

Door middel van:
▷ Het lokaal kleding inzamelen met behulp van (uw)eigen mensen, dus geen uitbesteding van (logistieke) taken

▷ Het bieden van doorstroommogelijkheden op de arbeidsmarkt door grote kennis in de complete keten van de textiel verwerkingsindustrie.
▷ Het aan partners aan kunnen bieden van relevante en meetbare resultaten (KPI’s ), op gebied van efficiëntie, effectiviteit, prijs en productiviteit.